Terms and Conditions

1. Definicje

Sprzedawca – firma MK Natural Cosmetics  z siedzibą w 10 -683 Olsztyn ul. Trylińskiego 8. NIP: 718-128-43-57 , REGON: 281496569

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna bądź  jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać   zamówienia w sklepie.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep - serwis internetowy dostępny pod domeną www.mk-naturalcosmetics.pl należący do Sprzedawcy, za pośrednictwem którego klient może zakupić towary.

Towar - produkty prezentowane w sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez sprzedawcę

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.mk-naturalcosmetics.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów sklepu, którzy zobowiązani są  do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, i obowiązuje od momentu złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje dotyczące produktów i zawarte na stronie internetowej Sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług sklepu jest zapoznanie i akceptacja regulaminu sklepu. Klient składający zamówienie akceptuje treść regulaminu.

2. Zamówienia realizowane przez sklep www.mk-naturalcosmetics.pl   przyjmowane są e-mailowo na adres biuro@mk-naturalcosmetics.pl. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia.

3. Proces realizacji zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia i:

- gdy zamówienie płatne jest  przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym

- gdy zamówienie płatne przy odbiorze  - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego

2. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku)  w godzinach 7-15.

3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie klienta)

4. Podana w zamówieniu cena uwzględnia należny podatek oraz koszty dostawy.

5. Oferta sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Klient ze sklepem może porozumiewać się za pośrednictwem:

  •          telefon: + 48 602 133 867
  •          e-mail: biuro@mk-naturalcosmetics.pl
  •          adres korespondencyjny: MK Natural Cosmetics, ul. Trylińskiego 8, 10-683 Olsztyn

4. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru dostawy - za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera DPD.

2. Opłaty za wysyłkę:

  •          Poczta Polska - 15 zł
  •          Poczta Polska - za pobraniem - 20 zł
  •          Kurier DPD - 15 zł
  •          Kurier DPD - za pobraniem - 20 zł

3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 3 dni roboczych.

4. Składane zamówienie realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w sobotę, niedzielę lub święta są realizowane pierwszego następnego dnia roboczego.

5. Formy płatności za zamówienie

1. Za pobraniem: zapłata następuje  przy odbiorze przesyłki

2. Przelewem na rachunek bankowy:  PKO BO nr konta: 33 1020 3541 0000 5502 0175 6691.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych dokonać opłaty za złożone zamówienie. W przeciwnym wypadku oferta sprzedawcy nie jest wiążąca i następuje usunięcie zamówienia z systemu.

Możliwe jest przedłużenia terminu zapłaty, warunkiem jednak jest poinformowanie o tym fakcie obsługę sklepu.

3.  On-line za pośrednictwem systemu  Dotpay

6. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Rękojmia nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania towaru.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od otrzymania przesyłki.

4. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej Konsument powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia szczegółów dotyczących reklamacji. Konsument powinien odesłać towar listem poleconym ekonomicznym na wskazany adres wraz z paragonem/ fakturą lub oświadczeniem z własnoręcznym podpisem.

5.  Najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki,  sklep ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep wymieni towar na inny, pełnowartościowy. Gdyby nie było to możliwe, sklep zaoferuje zwrot dokonanej wpłaty lub zaproponuje inny produkt z oferty sklepu. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone klientowi po uznaniu reklamacji. 

7.W przypadku,  gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie Konsument jest zobowiązany do uiszczenia kosztów odesłania towaru od Sklepu do Konsumenta według cennika sklepu.

8. Jeżeli podczas eksploatacji towaru Konsument znajdzie w nim wady powinien skontaktować się telefonicznie (+ 48 602 133 867)  lub e-mailowo (biuro@mk-naturalcosmetics.pl) z obsługa sklepu.

Druk pisma reklamacyjnego

7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od zawartej ze sklepem umowy sprzedaży towarów bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od dnia odebrania zamówienia, składając w tym celu stosowne oświadczenie.

2. Wzór oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Druk pisma odstąpienia od umowy

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pisemnie na adres: MK Natural Cosmetics ul. Trylińskiego 8, 10-683 Olsztyn lub droga elektroniczną e-mail:biuro@mk-naturalcosmetics.pl

4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres: MK Natural Cosmetics ul. Trylińskiego 8, 10-683 Olsztyn

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności  przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod wskazany adres przy zamówieniu.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

8. Ochrona danych osobowych

1.   Klient składając zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy dane osobowe nie są przekazywane, odsprzedawane, udostępniane  podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

9. Polityka Cookies

1. MK Natural Cosmetics z siedzibą w ul. Trylińskiego 8, 10-683 Olsztyn może wykorzystywać pliki cookies.

2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów.

3.  Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. -  tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki,

- stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

4. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

 

10. Postanowienia końcowe

1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów między klientem a sprzedawcą znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu http://www.mk-naturalcosmetics.pl/

3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych, jak również podanie adresu e-mail niezbędnego do przesłania informacji dotyczących realizacji zamówienia.

4. . Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MK Natural Cosmetics, a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.