Regulamin

Regulamin sklepu internetowego firmy MK Natural Cosmetics

 

1. Definicje

Sprzedawca – firma MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska  z siedzibą w 11-034 Stawiguda ul. Słoneczna 3. NIP: 718-128-43-57 , REGON: 281496569

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać   zamówienia w sklepie.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep - serwis internetowy dostępny pod domeną www.mk-naturalcosmetics.pl należący do Sprzedawcy, za pośrednictwem którego klient może zakupić towary.

Towar - produkty prezentowane w sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez sprzedawcę

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.mk-naturalcosmetics.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.3. Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów sklepu, którzy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, i obowiązuje od momentu złożenia zamówienia.

2.4. Wszystkie informacje dotyczące produktów i zawarte na stronie internetowej Sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1. Warunkiem korzystania z usług sklepu jest zapoznanie i akceptacja regulaminu sklepu. Klient składający zamówienie akceptuje treść regulaminu.

3.2. Zamówienia realizowane przez sklep www.mk-naturalcosmetics.pl   przyjmowane są e-mailowo na adres biuro@mk-naturalcosmetics.pl. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia.

3.3. Proces realizacji zamówienia odbywa się po otrzymaniu przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia i:

- gdy zamówienie płatne jest przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym

- gdy zamówienie płatne przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego

3.4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-15.

3.5 . Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie klienta)

3.6 Podana w zamówieniu cena uwzględnia należny podatek oraz koszty dostawy.

3.7 . Oferta sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.8. Klient ze sklepem może porozumiewać się za pośrednictwem:

  • telefon: + 48 602 133 867 lub + 48 608 086 475
  • e-mail: biuro@mk-naturalcosmetics.pl
  • adres korespondencyjny: MK Natural Cosmetics, ul. Słoneczna 3, 11-034 Stawiguda

4. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

4.1. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru dostawy - za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera DPD lub za pośrednictwem paczkomatów In Post.

4.2. Opłaty za wysyłkę:

  • Poczta Polska - 15 zł
  • Poczta Polska - za pobraniem - 20 zł
  • Kurier DPD - 15 zł
  • Kurier DPD - za pobraniem - 20 zł
  • In Post – 8, 50 zł

4. 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi ok. 3 dni roboczych.

4. 4. Składane zamówienie realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w sobotę, niedzielę lub święta są realizowane pierwszego następnego dnia roboczego.

5. Formy płatności za zamówienie

5. 1. Za pobraniem: zapłata następuje przy odbiorze przesyłki

5. 2. Przelewem na rachunek bankowy: Idea Bank 80 1950 0001 2006 4775 6966 0001

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych dokonać opłaty za złożone zamówienie. W przeciwnym wypadku oferta sprzedawcy nie jest wiążąca i następuje usunięcie zamówienia z systemu.

Możliwe jest przedłużenia terminu zapłaty, warunkiem jednak jest poinformowanie o tym fakcie obsługę sklepu.

5. 3. On-line za pośrednictwem systemu Dotpay

6. Reklamacje

6.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

 

6.2. Rękojmia nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania towaru.

6.3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od otrzymania przesyłki.

6.4. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej Konsument powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia szczegółów dotyczących reklamacji. Konsument powinien odesłać towar listem poleconym ekonomicznym na wskazany adres wraz z paragonem/ fakturą lub oświadczeniem z własnoręcznym podpisem.

6.5.  Najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, sklep ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.

6.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep wymieni towar na inny, pełnowartościowy. Gdyby nie było to możliwe, sklep zaoferuje zwrot dokonanej wpłaty lub zaproponuje inny produkt z oferty sklepu. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone klientowi po uznaniu reklamacji. 

6.7.W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie Konsument jest zobowiązany do uiszczenia kosztów odesłania towaru od Sklepu do Konsumenta według cennika sklepu.

6.8. Jeżeli podczas eksploatacji towaru Konsument znajdzie w nim wady powinien skontaktować się telefonicznie (+ 48 602 133 867) lub e-mailowo (biuro@mk-naturalcosmetics.pl) z obsługa sklepu.

druk pisma reklamacyjnego

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Konsument może odstąpić od zawartej ze sklepem umowy sprzedaży towarów bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od dnia odebrania zamówienia, składając w tym celu stosowne oświadczenie.

7.2. Wzór oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

druk pisma odstąpienia od umowy

7. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pisemnie na adres: MK Natural Cosmetics ul. Słoneczna 3, 11-034 Stawiguda lub droga elektroniczną e-mail:biuro@mk-naturalcosmetics.pl

7.4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7.5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres: MK Natural Cosmetics ul. Słoneczna 3, 11-034 Stawiguda

7.6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

7.7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod wskazany adres przy zamówieniu.

7. 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

8. Ochrona danych osobowych

MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. Oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

   8.1 Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób zgodny z prawem bezpieczny, rzetelny, a także przejrzysty dla Użytkownika.

Najważniejsze zasady, którymi się kierujemy:

- Zbieramy dane osobowe tylko w minimalnym zakresie, który niezbędny jest do realizacji celów, dla których są zbierane.

- Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa.

– Nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

- Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i reagujemy na każdy wniosek o sprostowanie czy aktualizację danych.

- Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych, a także ich poprawiania.

- Realizujemy również prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

- Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

- Chronimy dane osobowe Użytkowników przed, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

- Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8. 2. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

- Prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas oraz w jaki sposób.

- Wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Prawo do sprostowania lub uzupełnienia nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych.

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes, wtedy w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje również, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych musi zostać natychmiast zaprzestania.

- Prawo do usunięcia danych osobowych przez MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska, polega na żądaniu od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych danego użytkownika

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

- Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

-Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

- Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, można przesłać mailowo na adres biuro@mk-naturalcosmetics.pl lub pisemnie na adres:MK Natural Cosmetics 11-034 Stawiguda, ul. Słonecznej 3.

- wnioski zostaną spełnione nie później niż w 14 dnia po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania o kolejne dwa miesiące, o czym poinformujemy.

8.3 Bezpieczeństwo danych osobowych

MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska podejmuje wszelkie środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem, przypadkowym zniszczeniem, wykorzystaniem, utratą, naruszeniem integralności. Zapewnienie bezpieczeństwa danych przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

- W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

poufności – chronimy dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

integralności –chronimy dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, gdy wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik i współpracownik naszej firmy mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

8.4 W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane ?

- MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

- Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - każdorazowo informujemy Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.

- Sposób zbierania danych- Twoje dane osobowe mogą pochodzić z rożnych źródeł, np. na podstawie Twojej zgody, podczas rozmowy telefonicznej, od współpracujących z nami firmami, podwykonawców, ze stron internetowych, formularzy kontaktowych.

- Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe mogą obejmować Twoje dane identyfikacyjne, np

• Imię i Nazwisko, Nazwa i adres firmy

• numer telefonu, adres e-mail, nr NIP

- W ramach prowadzenia serwisu internetowego www.bioetiq.com MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne, aby zrealizować Twoje zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście lub telefonicznie + 48 608 086 475

Użytkownicy korzystający z naszej strony internetowej www.bioetiq.com pozostają anonimowi do czasu, aż zadecydują się zalogować.

8.5 Zgoda – cofnięcie zgody

- Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez poprzez bezpośredni kontakt z naszą firmą lub formularz kontaktowy

- Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon.

- Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

8.6 Przechowywanie danych

MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

8.7 Udostępnianie danych innym podmiotom

- Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie.

- Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych.

W przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych a tym samym nie podlegając warunkom naszej Polityki.

8.8 Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

8,9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

9. Polityka Cookies

9.1. MK Natural Cosmetics z siedzibą w ul. Słoneczna 3, 11-034 Stawiguda może wykorzystywać pliki cookies.

9.2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów.

9.3. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. - tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki,

- stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

9.4. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

10. Postanowienia końcowe

10.1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów między klientem a sprzedawcą znajdujących się na stronie Sklepu.

10.2. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu http www.bioetiq.com

10.3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych, jak również podanie adresu e-mail niezbędnego do przesłania informacji dotyczących realizacji zamówienia.

10.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MK Natural Cosmetics, a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.